Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.

Obowiązek sporządzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, a konkretnie § 6.1:

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (…)”

Dla jakich obiektów jest ona wymagana? Precyzuje to ust 8 ww. paragrafu:

„Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;

  • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3;

  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.”

Z uwagi na bardzo dużą rozpiętość cenową wykonywanych Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, niezbędna jest BEZPŁATNA i do niczego nie zobowiązującej wizyta w lokalu klienta, którego dokument będzie dotyczył. W tym celu prosimy o kontakt.